Právna doložka

Pre spoločnosť VÍNO-MASARYK, s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov.

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.
 Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v eShope
 V prípade nákupu tovaru v eShope bude naša spoločnosť spracúvať osobné údaje zákazníka rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke.
 Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb. 
 Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi
Súbory cookies
 Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.
Čo sú súbory cookies?
 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookies?
 Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookies?
 Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
 Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
Používanie pluginov sociálnych sietí
Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.
Jedná sa hlavne o:
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ VÍNO-MASARYK s.r.o. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa VÍNO-MASARYK s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a novelou zákona č. 84/2014 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 10 ods 3 písm. b).

Zákazník vykonaním objednávky vyslovuje svoj súhlas, aby osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. spracovávala po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracovania. Tieto údaje zákazníka budú spoločnosťou V-M s.r.o. použité za účelom obchodu a služieb a pre účely plnenia zmluvy, ktorej subjektom je zákazník. Tento súhlas platí do doby jeho písomného odvolania. S údajmi bude nakladané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. Zákazník sa vykonaním registrácie zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o o okamžité odstránenie chybného stavu.

Ak nevyhovie spoločnosť V-M s.r.o. žiadosti zákazníka, zákazník má právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Postup podľa predchádzajúceho ustanovenia nevylučuje, aby sa zákazník obrátil so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov zákazníkovi iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nárokov podľa Občianskeho zákonníka.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti VÍNO-MASARYK s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti, najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť V-M s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť V-M s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona, ak to nie je inak výslovne uvedené u konkrétnych produktov a služieb. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti V-M s.r.o. nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti VÍNO-MASARYK s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Ste starší ako 18 rokov ? Naše vína môžu piť len osoby staršie ako 18 rokov.