Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1. Identifikácia prevádzkovateľa

VÍNO – MASARYK s.r.o., so sídlom: Sasinkova 2333/18A, Skalica, 909 01, IČO: 34 143 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2115/T

Tel. kontakt:  +421 346601271

E-mail:           vino-masaryk@vino-masaryk.sk

2. Na aké účely a na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje, ako dlho ich uchovávame a komu ich poskytujeme?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely:

  • objednávka tovaru (s tým súvisiace následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie) na právnom základe: kúpnej zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná od adresy bydliska, email, tel. kontakt. Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou, ale zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: doručovateľom (SDS – SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s r.o., so sídlom: Družby 22, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 45 497 885) za účelom doručenia tovaru, poskytovateľovi webového sídla (WebSupport s. r. o., so sídlom: Karadžičova 7608/12, Bratislava, 821 08,, IČO: 36 421 928), Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky.
  • spracovanie účtovných dokladov na právnom základe: Nariadenia, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa. Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou, bez ktorej nemožno plniť zákonnú povinnosť. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: audítorom, daňovým poradcom, daňovému úradu, zmluvným advokátskym kanceláriám, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
  • zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi (podnikateľmi) na právnom základe: oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, pracovná pozícia alebo funkcia, e-mail, telefón, názov subjektu, za ktorý konajú. Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ale je potrebné z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na uzavretí zmluvného vzťahu s podnikateľmi. Ako štatutárny alebo poverený zástupca podnikateľa podpisujete zmluvy v mene alebo za podnikateľa a preto sa Vaše osobné údaje uvádzajú na zmluvách. Ak ste len kontaktnou osobou podnikateľa, Vaše osobné údaje potrebujeme za účelom komunikácie. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v uvedených prípadoch však môžete namietať. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: zmluvným advokátskym kanceláriám, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému zákonom oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov od ukončenia zmluvy.

3. Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Vzor žiadosti je prílohou č. 1 tohto oboznámenia

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Vzor žiadosti je prílohou č. 2 tohto oboznámenia

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Vzor žiadosti je prílohou č. 3 tohto oboznámenia

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Vzor žiadosti je prílohou č. 4 tohto oboznámenia

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Vzor žiadosti je prílohou č. 5 tohto oboznámenia

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Vzor žiadosti je prílohou č. 6 tohto oboznámenia

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vzor žiadosti je prílohou č. 7 tohto oboznámenia

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Vzor žiadosti je prílohou č. 8 tohto oboznámenia

4. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

5. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.

Ostatné informácie a súbory cookies

 Pre spoločnosť VÍNO-MASARYK, s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Vážime si          
Vašu dôveru a kladieme nemalý dôraz na ochranu Vašich údajov vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní v súlade s platnými právnymi predpismi.
            Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok,  ako aj o niektorých  ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

         V prípade nákupu tovaru v eShope bude naša spoločnosť  spracúvať osobné údaje zákazníka rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke.
            Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb.
            Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. Údaje zbierame na obdobie vykonania a doručenia objednávky. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.

Súbory cookies
         Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?
         Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
         Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?
         Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
         Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

V Skalici, dňa 1.1.2021

Ste starší ako 18 rokov ? Naše vína môžu piť len osoby staršie ako 18 rokov.
Košík Item Removed. Undo
  • No products in the cart.